16.9.2020 (Webnoviny.sk) – Peniaze, ktoré bude mať Slovensko k dispozícii z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, musí podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) využiť nie na zakonzervovanie súčasného stavu, ale na štrukturálne zmeny.

Komora volá po zadefinovaní jasného a čitateľného programu využitia disponibilných finančných prostriedkov a na jeho základe spracovať realizačné projekty.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

“Program by mal mať jednoduchú štruktúru. Podľa mňa by 50 % disponibilných prostriedkov malo riešiť spoločenskú a finančnú stabilitu krajiny, t. j. mali by byť alokované do štrukturálnej prestavby ekonomiky Slovenska, vedy, výskumu a vzdelávania, 25 % prostriedkov by malo byť určených na likvidáciu starých dlhov v oblasti ekológie a regionálneho rozvoja a zostávajúcich 25 % by malo ísť do infraštrukturálnych projektov a rozvoja vidieka,” uviedol predseda komory Peter Mihók.

Sedem oblastí

Klub ekonomických analytikov zisťoval v septembri názor prostredníctvom ankety. Medzi najvyššie priority plánu obnovy “Next Generation EU” patrí najmä dôchodková reforma, ďalej hĺbková reforma školstva a vedy a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Širokú pozornosť medzi ekonómami získala aj potreba inklúzie Rómov, zavedenie viacročných výdavkových stropov, lepší výber daní a digitalizácia Slovenska.

Podľa ekonómov je potrebné opraviť dôchodkový systém, aby nevytváral nekryté dlhy do budúcnosti. Predovšetkým je potrebné podľa nich zrušiť stropy na dôchodkový vek a trináste dôchodky pri zachovaní alebo aj posilnení ochrany ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nevládzu plnohodnotne pracovať, ako aj dôchodcov ohrozených chudobou.

Súčasťou dôchodkovej reformy by mala byť aj oprava druhého piliera, aby prinášal vyššie výnosy, ako aj zavedenie pravidelného informovania ľudí o ich budúcich nárokoch na dôchodok.

Atraktívnejšie miesto pre investície

Potrebné je systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie tak, aby Slovensko výrazne stúplo v medzinárodných rebríčkoch a stalo sa atraktívnejším miestom pre investície. Opatrenia na zlepšenie podnikania by mali zahŕňať zjednodušenie a zatraktívnenie daňového systému, stavebného a územného konania, zníženie cien energií, ako aj pružnejší trh práce a riadenú inteligentnú imigráciu.

Štát by mal podľa ekonómov zaviesť viacročné záväzné výdavkové stropy do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Cieľom by malo byť znížiť riziko procyklickej rozpočtovej politiky, teda riziko väčšieho míňania v dobrých časoch a šetrenia v zlých časoch.

Optimálne naviazať stropy na ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií tak, aby boli prísnejšie, ak je ukazovateľ v pásme vyššieho rizika. Potrebné je aj zlepšiť výber daní, s prihliadnutím na zvýšenie efektívnosti pri výbere daní, najmä DPH.

Reforma siete nemocníc

V rámci zdravotníctva je podľa ekonómov potrebné reformovať sieť nemocníc.

Taktiež je žiadúce reformovať systém dlhodobej starostlivosti, spresňovať definíciu základného balíka zdravotnej starostlivosti hradeného z verejných zdrojov vo vecnej, časovej a finančnej dimenzii, ako aj zaviesť transparentnú spoluúčasť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nad rámec základného balíka spolu s ochrannými stropmi a výnimkami pre sociálne slabších a chorých ľudí.

Klub ekonomických analytikov je občianskym združením, má 45 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, fond obnovy, Klub ekonomických analytikov
Zdroj: Webnoviny.sk – Obchodná komora by peniaze z fondu obnovy využila na zmeny, ekonómovia zdôraznili aj dôchodkovú reformu © SITA Všetky práva vyhradené.