5.10.2019 (Webnoviny.sk) – Najekologickejšie mestá Slovenska ocenila tento týždeň Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci súťaže ENVIROMESTO 2019. Laureátom súťaže sa stalo mesto Kežmarok.

Hlavným cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá aktívne uplatňujúce environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote. Nad súťažou prevzal záštitu minister životného prostredia László Sólymos.

Cyklochodník okolo mesta

Odborná komisia, ktorá hodnotila predložené projekty, ocenila „kreatívne a vizionárske riešenia mesta Kežmarok v oblasti zvyšovania kvality životného prostredia“.

Z množstva aktivít vyzdvihla projekt Cyklochodník okolo mesta, ktorého hlavnými cieľmi sú podpora nemotorovej dopravy zvýšením atraktivity cyklistiky a zníženie znečistenia ovzdušia. Mesto tiež uskutočnilo efektívne protipovodňové opatrenia na miestnych vodných tokoch a vypracovalo projekt Smart Green City Kežmarok, ktorého cieľom je využitie technológií pre zlepšenie kvality životného prostredia.

Okrem hlavnej ceny porota udelila ďalšie ceny v štyroch kategóriách – Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, Ochrana ovzdušia a Adaptácia na zmierňovanie dopadov zmeny klímy.

V ochrane ovzdušia vynikla Žilina

Cenu za Prechod na zelené a obehové hospodárstvo získalo mesto Pezinok za uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania a za skvalitňovanie odpadového hospodárstva. Hodnotiaca komisia ocenila najmä jeho opatrenia pri recyklovaní odpadu a zriadenie interiérovej galérie obrazov z recyklovateľných zdrojov.

Ocenenie v oblasti ochrany prírody a krajiny si prevzalo mesto Banská Bystrica za „harmonické prepájanie urbanizovaného prostredia a voľnej prírody“. Komisia ocenila aj prírode blízke hospodárenie v Mestských lesoch, kde vyhlásili takzvané pralesové zvyšky a zakázali hospodársku činnosť. V ochrane ovzdušia vyniklo mesto Žilina, pričom cenu získalo za zlepšovanie verejnej dopravy, cyklodopravy, bikesharingu a e-mobility. Najlepšie v zmierňovaní dopadov zmeny klímy dopadla Nitra. Hodnotiaca komisia vyzdvihla rozmiestnenie desiatich meteostaníc, prostredníctvom ktorých mesto získava relevantné údaje o znečistení ovzdušia.

Viac k témam: ekológia, ENVIROMESTO
Zdroj: Webnoviny.sk – Kežmarok je najekologickejším mestom Slovenska, komisia ocenila kreatívne a vizionárske riešenia © SITA Všetky práva vyhradené.